top of page
Sobril 25mg 2.jpg

Køb Sobril 25mg i Danmark

100 stk pris 1300kr.
200 stk pris 2400kr.
500 stk pris 5500kr.
Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

omegaapotek3@outlook.com

Sobril 25 mg tabletter (oksazepam)

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Sobril er og hva det brukes mot

 2. Hva du må vite før du bruker Sobril

 3. Hvordan du bruker Sobril

 4. Mulige bivirkninger

 5. Hvordan du oppbevarer Sobril

 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sobril er og hva det brukes mot

Sobril er et legemiddel med angstdempende og svakt muskelavslappende effekt.
Brukes ved angst, uro, spenningstilstander, søvnvansker, akutte abstinenssymptomer og alkoholdelirium. Kan kombineres med andre preparater ved depresjoner med angst. Kan gis før operasjoner eller tannbehandling.

2. Hva du må vite før du bruker SobrilBruk ikke Sobril:

 • dersom du er allergisk overfor oksazepam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

 • dersom personen er i sjokktilstand og koma ved forgiftning med alkohol og medikamenter

 • dersom du lider av forbigående stans av pustingen i søvne (søvnapné)

 • dersom du har Myasthenia gravis (alvorlig muskelsvekkelse)

 

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Sobril

 • hvis du har rusproblemer (alkohol og/eller narkotika) eller er disponert for narkomani pga. fare for tilvenning

 • hvis det blir gitt til barn, eldre eller pasienter med hjerneskade

 • hvis du har pusteproblemer

 • hvis du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

 • hvis du har hjerte- og lungesvikt

 

Det er fare for tilvenning og utvikling av avhengighet til Sobril, spesielt hvis legemidlet brukes ved høye doser eller over lang tid. Sobril skal derfor brukes ved lavest mulig effektive dose over kortest mulig tid. Hvis avhengighet utvikles, vil plutselig opphør av behandlingen medføre abstinenssymptomer: Hodepine, muskelsmerter, sterk angst, spenning, rastløshet og irritabilitet. I alvorlige tilfeller kan man få sviktende orienteringsevne og selvoppfattelse, følelsesløshet eller prikking i lemmene, overfølsomhet for lyd, lys og berøring, hallusinasjoner eller epileptiske anfall. For å unngå eventuelle abstinenssymptomer er det viktig at man trapper ned dosen gradvis i samråd med lege.

bottom of page