top of page
Imovane 7.5mg

Køb Imovane 7,5 mg i Danmark

100 stk pris 1300kr.
200 stk  pris 2400kr.
500 stk  pris 5500kr.

Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

 

omegaapotek3@outlook.com

Imovane 5 mg og 7,5 mg filmdrasjerte tabletter (zopiklon)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.​

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Imovane er og hva det brukes mot

 2. Hva du må vite før du bruker Imovane

 3. Hvordan du bruker Imovane

 4. Mulige bivirkninger

 5. Oppbevaring av Imovane

 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

1. Hva Imovane er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Imovane brukes til voksne

 • ved forbigående og kortvarige søvnvansker

 • som støtteterapi i begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker

Imovane er et sovemiddel til voksne med hurtig innsettende effekt (ca. 30 minutter), som forkorter innsovningstiden, forlenger søvnens varighet og minsker antallet nattlige oppvåkninger.

Ikke til langtidsbruk. Behandlingen bør være så kort som mulig, fordi risikoen for avhengighet øker med varigheten av behandlingen.

2. Hva du må vite før du bruker ImovaneBruk ikke Imovane

 • dersom du er allergisk overfor zopiklon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

 • dersom du har alvorlig muskelsykdom (myasthenia gravis), alvorlig leversvikt eller søvnapnésyndrom (midlertidig svikt i den automatiske kontrollen av respirasjonen) eller respirasjonssvikt.

 

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imovane.

 • vis forsiktighet dersom du har pusteproblemer, nedsatt allmenntilstand, nedsatt leverfunksjon, nedsatt nyrefunksjon eller har tilbøyelighet til å gå i søvne.

 • Imovane bør brukes med forsiktighet av misbrukere.

 

Nedsatt psykomotorisk funksjon
Dagen etter at du har tatt Imovane kan det være økt risiko for nedsatt psykomotorisk funksjon, inkludert nedsatt evne til å kjøre bil dersom:

 • du tar dette legemidlet mindre enn 12 timer før du utfører aktiviteter som krever årvåkenhet

 • du tar en dose som er høyere enn anbefalt dose

 • du tar Imovane sammen med et annet legemiddel som virker dempende på sentralnervesystemet, eller andre legemidler som øker mengden zopiklon i blodet, eller mens du drikker alkohol.

 

Bruk av zopiklon kan føre til utvikling av misbruk og/eller fysisk og psykisk avhengighet. Faren for avhengighet øker med dose og varighet av behandlingen og er større når zopiklon brukes lenger enn 4 uker. Faren er også større hos pasienter med tidligere psykiske problemer og/eller alkohol-, ulovlig stoff- eller legemiddelmisbruk. Rådfør deg med legen din dersom du har hatt en psykisk lidelse eller har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, stoff eller legemidler.

Imovane kan fremkalle hukommelsessvikt. Muligheten for å utvikle hukommelsessvikt reduseres hvis preparatet tas rett før du går til sengs og du er sikker på å få en hel natts uforstyrret søvn.

Noen studier har vist en økt risiko for selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord hos pasienter som behandles med enkelte beroligende midler og sovemidler, inkludert dette legemidlet. Det er ikke fastslått at dette skyldes legemidlet eller om det skyldes noe annet. Dersom du har selvmordstanker, må du kontakte lege så snart som mulig for å få råd om hva du skal gjøre.

Imovane bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år pga. manglende dokumentasjon.

bottom of page